Flash Player 11.2 for other Linux (YUM) 32-bit

更新时间:12-10-17 01:47 热度:5160
 
1.

显示“打开”对话框时,单击“保存文件”。

2.

显示“下载”窗口时,双击文件。

3.

显示“安全警告”对话框时,单击“运行”。

xp ff4 stp3 v2 Flash Player 11.2 for other Linux (YUM) 32 bit